Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som KNDY Sverige kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid. Vi redogör även för hur du som registrerad kund kan utöva dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

KNDY Sverige är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen. Som personuppgiftsansvarig har KNDY Sverige ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Tillämpningsområde 

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker av privatkund vid köp på www.kndy.se och vid utskick av nyhetsbrev.

Personuppgifter som behandlas

Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att KNDY Sverige ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som privatkund eller företag. Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. KNDY Sverige kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

• Kontaktinformation såsom namn, företag, adress, telefon och e-post.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Källa för personuppgifter 

Personuppgifter som KNDY Sverige behandlar inhämtas från registrering som skett av privatkund eller företag.

Ändamålen med behandlingen och laglig grund 

KNDY Sverige behandlar personuppgifter för följande ändamål. Den rättsliga grunden anges inom parentes:

• Tillhandahålla våra produkter i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal)
• Administration av affärsrelation med privatkund och företag (Fullgöra avtal)
• Bokföringsändamål för privatkund och företag (Rättslig förpliktelse)
• Information om våra produkter (Berättigat intresse)

 Behandlingstid 

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör.

• Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (privatkund och företag) lagras i minst 7 år.
• Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter lagras i 36 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra om det sker en aktiv uppsägning från kund via telefon eller e-post.
• I de fall då den registrerade (privatkund eller företag) har samtyckt till e-post och SMS utskick kommer kontaktuppgifterna att lagras tills dess att den registrerade genomför en avanmälan via telefon eller e-post.

 Dina rättigheter 

Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom KNDY Sverige. För att få tillgång till denna informationen behöver du skicka din begäran som ett e-postmeddelande till gdpr@kndy.se.

Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade. 

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen behöver du skicka ett e-postmeddelande till gdpr@kndy.se så hjälper vi dig.

Om du skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns på www.datainspektionen.se.

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.